Vandplanernes antagelse

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vandplanerne omfatter indsatskrav om ophørt eller reduceret vedligeholdelse, samt vandløbsrestaurering.

 

Vandløbsrestaurering består af hævning af bunden ved udlægning af grus i vandløbet.

 

Når bunden hæves, og slam og grøde ikke fjernes, hæves vandstanden.

 

Vandplanerne antager, at kun arealer nær vandløbet oversvømmes.

 

Vandplanerne tager ikke højde for, at der findes drænanlæg.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   Virkeligheden er anderledes:

 

 

 

 

 

 

 

Danmark er afvandet. Før afvandingen var Danmark helt ufatteligt vådt.

 

Afvandingen er foretaget ved at nedgrave drænrør under jorden.

 

Dræningen er nøje afstemt:

  • Drænrørene er nedgravet dybt nok til at afvande jordoverfladen.
  • Vandløbet er uddybet, så vandet er under drænrørenes udløb, og vandet kan bortledes.

 

Afvandingen har været et enormt arbejde, og der er ingen, der har gravet dybdere end nødvendigt.

Derfor ligger drænudløbene for det meste lige over vandspejlet i vandløbet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Typisk afvandingsgrøft

 

 

 

 

 

 

Fotoet viser en typisk afvandingsgrøft.

Vandløbet er dybt nedgravet - af hensyn til afvandingen, og er snorlige af hensyn til at få kortest mulig vej til havet, og dermed mindst behov for fald.

 

Det er vandløb som dette, som er stærkt modificeret, som vandplanerne ønsker forbedret. Efter udlægning af grus, skal vandløbet selv danne et nyt, snoet leje.

 

Vandløbet er omgivet af regulær landbrugsjord (højbundsjord).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Drænudløb over vandspejl

 

 

 

 

 

 

 

Drænudløbet (i den røde cirkel) findes umiddelbart over vandspejlet, dybt nede i skrænten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Systemdrænet landbrugsareal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Under landbrugsarealer er nedgravet et net af drænrør, i et mønster som et fiskeskelet.

 

Drænanlægget kan være udbredt fra få hundrede meter til flere kilometer fra vandløbet.

 

Hovedledningen udmunder i vandløbet, lige over vandspejlet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Drænanlæg med frit afløb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Drænanlæg skal have frit afløb til recipienten for at fungere.

 

Der trænger hele tiden jord ind i drænene, og det er nødvendigt, at jorden skylles ud. Man siger, at drænanlægget er selvrensende.

 

Drænets udløb skal altså være over vandspejlet i vandløbet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Ødelagt drænanlæg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Så snart vandspejlet stiger over drænudløbene, er der ikke frit afløb.

 

Vandet skyller langsommere i drænrørene, og kan ikke skylle jorden ud af rørene. Den selvrensende effekt forsvinder. Rørene tilstoppes helt med jord i løbet af 2 - 3 år, og drænanlægget er ødelagt. Jorden over drænanlægget forsumper

 

Derfor er dræn aldrig anlagt uden at have frit afløb, og uden at være selvrensende. Det har nemlig ingen mening.

 

En vandstandsstigning på 20 cm i vandløbet kan derfor ødelægge drænanlæg under, og medføre forsumpning af store arealer, og i stor afstand fra vandløbet.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Man har ikke gravet uden grund

 

 

Vandløb og dræn er nøje afstemt efter formålet:

 

  • at afvande Danmark

 

Der er aldrig gravet dybere end nødvendigt, omvendt er der gravet og vedligeholdt for at sikre afvandingen

 

 

 

webmaster - Jan Hjeds

www.vandplan.dk